ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการชิงโชค

การชิงโชค เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคส่งชิ้นส่วน ฉลาก แบบฟอร์ม ไปรษณียบัตร จดหมาย โดยการเขียนชื่อ ที่อยู่ลงบนชิ้นส่วนหรือแบบฟอร์มที่ผู้ขายกำหนด เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ผู้ขายได้ทราบว่ามีการซื้อสินค้าหรือรับบริการจริง

12

ดังนั้นจึงมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะมีภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของรางวัลเพื่อการประกวด แข่งขัน ชิงโชคหรือจับฉลากสามารถนำมาขอคืนหรือเครดิตภาษีขายได้ เพราะเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และยังมีภาษีขาย หากต่อมามีการมอบของรางวัลในการประกวด แข่งขัน ชิงโชค หรือจับฉลาก ถือเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการ จะต้องนำส่งภาษีขาย แม้จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ชนะการประกวดแข่งขันหรือผู้ที่ได้รางวัลจากการชิงโชค จับฉลาก ผู้ขายหรือผู้มอบต้องเป็นผู้นำส่งภาษีขายดัง กล่าวให้กับกรมสรรพากร เมื่อผู้ขายหรือผู้มอบรางวัลได้เป็นผู้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ถูกรางวัลจะถือว่าภาษีขายที่แทนเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิ สุท้ายจะเป็นส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อมีการมอบรางวัล ให้ผู้ถูกรางวัลหรือผู้ชนะจากการแข่งขัน จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอัตรา 5% และถือเป็นเงินได้ของผู้ถูกรางวัลหรือผู้ชนะดังกล่าว

Comments are closed.